ZORG

VERNIEUWEND

DE NIEUWE LANGDURIGE ZORG IMPLEMENTATIE


INSPELEN OP DE ZORG- VRAAG IN THUISSITUATIE


SAMEN WERKING MET U DE KLANT

ZORGT

Deze website is gemaakt met Serif WebPlus.

 Door: Stichting Complexe Zorg Phoenix. ©2015-2016

WAT IS MANTELZORG

Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren aan elkaar geven. Mantelzorgers bieden zorg omdat ze een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Dit in tegenstelling met de inzet van een vrijwilliger die voort vloeit uit de wens om zich voor mensen in te zetten met wie hij op dat moment nog geen sociale relatie heeft.

SAMEN ZORGEN

Een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) draagt bij aan het leveren van verantwoorde en goede zorg. Kwaliteit van leven wordt mede bepaald door het hebben van zinvolle relaties. Mantelzorgers maken zeker na de wetswijzigingen in de zorg per 2015 een onlosmakelijk deel uit van het sociale netwerk van de cliënt. Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de cliënt en verdienen ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van hun zorg- en ondersteuningstaken. De overheid treedt verder terug en cliënten moeten vaker een beroep doen op hun eigen netwerk. Phoenix Zorgt staat als geen ander voor beleid  waarbij de mantelzorg en professionele zorg wordt afgestemd en elkaar aanvult. De mantelzorger neemt een grotere taak in het zorgdeel en vangt meer en meer de zorg op die wel nodig maar niet meer vergoed wordt uit een budget.

KWALITEIT VAN LEVEN EN HOOGSTAANDE ZORG

Alles is er op gericht dat ondersteuning door mantelzorgers en de werkzaamheden van professionele zorgverleners elkaar aanvullen zodat dit ten goede komt aan zowel de kwaliteit van leven van de cliënt, als aan het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg.

Medewerkers nemen geen zorg of behandeling over die cliënten zelf of met inzet van hun mantelzorgers zelf kunnen. Voorwaarde daarvoor is een goede samenwerking: medewerkers schatten de waarde van de ondersteuning door mantelzorgers zo goed mogelijk in en doen waar nodig beroep op, dit respectvol en invoelend met grenzen duidend waar nodig.

Mantelzorgers en professionele zorgverleners bekijken echter per definitie de zorg vanuit verschillend perspectief. Mantelzorgers zijn in de eerste plaats partner, kind of hebben een andere relatie met de cliënt. Zij hebben naast de zorgtaken vaak ook nog een rol in het emotioneel ondersteunen en het behartigen van de belangen van de cliënt. Zij zijn zelf emotioneel betrokken bij hoe het met de cliënt gaat.

De ingezette zorgverleners hebben naast hun menselijke betrokkenheid te maken met opgelegde kwaliteitskaders, richtlijnen vanuit de wet en organisatorische beperkingen.

Ook is er steeds vaker sprake van een beperkt budget voor het ondersteunend deel van de professionele zorgverlener. Hierdoor zijn er vaak verschillen in wensen en mogelijkheden en soms een grotere taak voor de mantelzorgers. Soms kunnen hierdoor verschillende perspectieven en belangen conflicteren. Ook een zorgverlener is aan zaken/mogelijkheden aan kaders gebonden. Communicatie hierover met elkaar is essentieel.

MANTELZORG IS BELANGRIJK

Mantelzorgers vormen een belangrijke continue factor in het leven van cliënten. Zij hebben vaak een emotionele band die langere tijd bestaat en intensief is. Mantelzorgers hebben vaak veel ervaringsdeskundigheid opgedaan die zij ook na inzet van professionele zorg in de thuissituatie  kunnen/willen/moeten blijven inzetten. In het bijzonder bij cliënten met cognitieve problemen zijn mantelzorgers veelal een informatiebron voor de professionals over de historische achtergrond van de cliënt. Daarnaast kunnen zij als  men hiertoe bevoegd is, ook betrokken zijn bij het nemen van beslissingen over de zorg .